Tanbihul Ghafilin (Peringatan bagi yang lupa)

Dengan nama ALLOH SWT yang Maha Agung, Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun dan segala Puji-pujian serta Kebesaran yang selayak dengan Kekuasaan-Nya yang mengandungi Keberkatan, Kelazatan, Kemanisan, Ketenangan dan Ketenteraman yang tidaklah tersembunyi kepada orang yang pernah menyebut nama yang suci itu dan pernah mencintai-Nya buat beberapa lama.

Sabda junjungan Agung kita semua umat Islam Baginda Rasulullah SAW: “Ballighu anni walau aayah” (Sampaikanlah apa yang kamu dapat daripadaku walau hanya satu ayat)

Abul-Laits Assamarqandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Ubaid bin Umair berkata: “Adam a.s. berkata: “Ya Robbi, Engkau telah memenangkan Iblis atasku sehingga aku tidak dapat mengelakkan diri padanya kecuali dengan pertolonganMu.” Firman ALLOH SWT.: “Tiada lahir seorang anak keturunanmu melainkan telah aku datangkan kepadanya yang menjaganya dari tipu daya iblis, dan dari jin-jin yang jahat.” Adam berkata: “Tambahkan bagiku.” Jawab ALLOH SWT: “Aku beri pahala setiap hasanat sepuluh lipat ganda dan ada harapan ditambah, sedang kejahatan satu lawan satu, dan ada harapan dihapuskan.” Adam berkata: “Tambahkan bagiku.” Firman AALLOH SWT.: “Taubat tetap diterima selama roh dikandung badan.” Adam berkata: “Tambahkan bagiku.” Firman ALLOH SWT.: “Qul ya ibadziyal ladzina asrafu ala anfusihim lataq nathu min rahmatillahi innallaha yagh firudzdzunuha jami’a, in nahu hauwal ghafururrahiem.” Yang bermaksud: “(Katakanlah: Hai hambaKu yang telah memboros dari menggunakan masa hidup untuk amal yang tidak berguna) kamu jangan putus harapan dari rahmat ALLOH, sesungguhnya ALLOH dapat mengampunkan semua dosa, sesungguhnya ALLOH maha pengampun lagi penyayang.)”

Abul-Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibn Abbas r.a. berkata: “Bahawasanya Wahsyi yang membunuh Hamzah r.a., paman Rasulullah SAW menulis surat kepada Rasulullah SAW dari Mekkah: “Sesungguhnya saya ingin masuk Islam tetapi terhalang oleh ayat (Yang berbunyi): Walladzina laa yad-una Allahi ilahanakhoro, wala yaqtuluna nafsallati harramallahu illa bilhaqqi walla yaznun, waman yaf’al dzalika yaiqa atsaamaa. (Yang bermaksud) Dan mereka yang tidak mempersekutukan Allah dengan tuhan yang lain dan tidak membunuh jiwa yang telah diharamkan ALLOH kecuali dengan hak dan tidak berzina, dan siapa yang berbuat itu maka ia menanggung dosa-dosa. Sedang saya telah berbuat semua itu, maka apakah ada jalan bagiku untuk taubat?”

Maka turun ayat yang berbunyi: “Illa man taba waamana wa amila amalan salihin fa ula ika yubaddilullahu sayyiantihim hasanaat.” (Yang bermaksud): Kecuali orang yang taubat dan beriman soleh, maka untuk mereka ALLOH akan menggantikan dosa-dosa mereka dengan hasanat.

Maka Nabi Muhammad SAW mengirim ayat tersebut kepada Wahsyi lalu dijawab oleh Wahsyi: “Bahawa didalam ayat ini ada syarat iaitu harus beramal soleh, sedang saya belum tahu apakah dapat melakukan amal soleh atau tidak.” Maka turun ayat (Yang berbunyi): “Inna Allah la yagh firu yusyroka bihi wayaghfiru ma dunia dzalika liman yasya’u.” (Yang bermaksud): “Sesungguhnya ALLOH tidak mengampuni pada siapa yang mempersekutukanNya dan mengampuni semua dosa selain syirik itu, bagi siapa yang dikehendakiNya.”

Ayat ini dikirimkan kepada Wahsyi. Jawab Wahsyi: “Didalam ayat ini juga ada syarat dan saya tidak mengetahui apakah ALLOH SWT: dzunuba jami a innahu huwal ghafurrahiem.” (Yang bermaksud): “Katakanlah: Hai hambaKu yang telah memboros diri, janganlah kamu putus harapan dari rahmat ALLOH, sesungguhnya ALLOH dapat mengampuni semua dosa, sungguh ALLOH maha pengampun lagi penyayang.

Abul-Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Sufyan berkata: “Muhammad bin Abdulrahman Assulami menulis surat kepadaku: Ayahku menceritakan kepadaku: Saya duduk dekat Nabi Muhammad SAW diMadinah, lalu ada seorang diantara mereka berkata: Saya telah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda: Siapa yang taubat sebelum mati setengah hari, maka ALLOH SWT memaafkan padanya. Lalu saya bertanya: Benarkah kau mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda demikian? Jawabnya: Ya. Tiba-tiba ada lain sahabt berkata: Saya telah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda: Siapa taubat sebelum matinya sekira sesaat, maka ALLOH SWT memaafkan baginya. Kemudian ada yang lain berkata: Saya telah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda: Siapa taubat sebelum tercabut nyawa dari tenggoroknya maka AALLOH SWT. memaafkan baginya.”

Abul-Laits Assamarqandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Muhammad bin Mutharrif berkata: “ALLOH SWT berfirman: Wahai, anak Adam berbuat dosa lalu minta ampun, maka Aku ampunkan tetapi kemudian ia mengulangi dosanya lalu minta ampun, maka Aku ampunkan, Aku kasihan, ia tidak dapat meninggalkan dosanya tetapi ia pula tidak putus harapan dari rahmatKu, hai para MalaikatKu, Aku persaksikan kepada kamu bahawa Aku telah mengampuni baginya.”

Abul-Laits Assamarqandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Al-a’masy dari seorang dari Mughits bin Sumai berkata: “Ada seorang pada ummat-ummat yang dahulu, ia selalu berbuat maksiat, maka pada suatu hari ketika ia sedang berjalan, teringat pada perbuatan-perbuatannya yang lalu, maka ia berdoa: Allahumma ghufranaka (Yang bermaksud) Ya ALLOH, aku harap ampunanMu sebanyak tiga kali, mendadak ia mati, maka ALLOH SWT mengampuni baginya.”

Muhammad bin Ajlan dari Makhul berkata: “Saya mendapat keterangan bahawa Nabi Ibrahim a.s. ketika diperlihatkan oleh Allah s.w.t. alam malakut dilangit, ia melihat hamba Allah dibumi yang sedang berzina, maka ia berdoa sehingga binasalah hamba itu, kemudian ia melihat orang yang sedang mencuri, maka ia berdoa sehingga dibinasakan oleh Allah s.w.t., lalu Allah s.w.t. berkata kepadanya: “Ya Ibrahim, biarkan urusan hambaKu kerana hambaKu itu diantara ia bertaubat maka Aku memaafkan atau akan melahirkan turunan yang ibadat kepadaKu atau ia memang celaka, maka untuknya telah tersedia jahannam untuk tempatnya dihari kemudian.”

Abul-Laits berkata: “Berita ini sebagai dalil bahawa seorang hamba bila bertaubat maka Allah s.w.t. menerima taubatnya dan mengampuninya, kerana itu seharusnya manusia tidak putus harapan dari rahmat ALLOH SWT. Firman ALLOH yang berbunyi: “Innahu layaiasu min rouhillah illal qaumul kafirun.” (Yang bermaksud) “Sesungguhnya tidak akan patah dari rahmat ALLOH kecuali kaum yang kafir.”

Di lain ayat pula berbunyi: “Wahuwalladzi yaqbalut taubata an ibadihi waya’fu annissanyyi ati.” (Yang Bermaksud): ” Dialah ALLOH yang menerima taubat hamba-hambaNya dan memaafkan perbuatan-perbuatan yang jelek (dosa): (Surah: Assuya ayat 25)

Maka seharusnya bagi seorang yang sempurna akal bertaubat pada tiap waktu supaya tidak tergolong pada orang-orang yang dalam derhaka, sebab seorang yang selalu bertaubat tidak dianggap selalu didalam dosa meskipun ia mengulangi dosa itu sehari sampai tujuh puluh kali, sebagaimana riwayat Abubakar Assidiq r.a. dari Rasulullah SAW bersabda: “Tidak dianggap terus menerus berbuat dosa orang yang selalu membaca istighfar (minta ampun) meskipun ia mengulangi dalam sehari tujuh puluh kali. Rasulullah  juga bersabda: “Demi ALLOH, sesungguhnya saya bertaubat kepada ALLOH tiap hari seratus kali.”

Ali bin Abi Talib r.a. berkata: “Saya bila mendengar langsung dari Rasulullah SAW maka saya pergunakan dan bila diberitahu oleh lain orang maka saya sumpah jika ia berani sumpah saya percaya. Abu bakar r.a berkata: “Rasulullah SAW bersabda: “Tidak seorang hamba yang berdosa kemudian ia wudhu dengan sempurna kemudian sembahyang dua rakaat dan membaca istisgfar (minta ampun) kepada ALLOH melainkan diampunkan oleh ALLOH baginya. Kemudian Rasulullah SAW:as tagh firillah yajidillaha ghafura rahiema. (Yang bermaksud): Dan siapa berbuat kejahatan atau aniaya pada diri sendiri kemudian membaca istighfar (minta ampun) pasti akan mendapatkan ALLOH maha pengampun lagi penyayang.”

Dilain riwayat Rasulullah SAW memperdengarkan ayat: “Walladzina idza fa’lahu fahisyatan au dholamu anfusahum dzakarullaha fastagh faru lidzu-nubihim, waman yagh firudzdzunuba illa ALLOH, walam yashirru ala maa fa’alu wahum ya’lamun (135) Ula’ika jazaa’uhum maghdiratun min robbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu kholidina fiha wani’ma ajrul amilin (136). (Yang bermaksud): “Dan mereka yang bila berbuat kekejian atau zalim terhadap siri sendiri, langsung ingat kepada ALLOH lalu minta ampun dari dosa mereka, mengerti benar-benar bahawa tiada yang mengampunkan dosa kecuali ALLOH, dan tidak merajalela dalam dosanya, sedang mereka mengetahui. Untuk mereka tersedia pengampunan Tuhan dan syurga yang mengalir dari bawahnya beberapa sungai, ekkal mereka didalamnya, sebaik-baik pahala bagi yang beramal.” (Surah: Al-Imran 135-136)

Al-Hasan Albashri berkata: “Nabi Muhammad SAW bersabda: ” Ketika Allah SWT. menurunkan iblis laknatullah ia berkata: Demi kemuliaanMu, saya tidak akan melepaskan anak Adam sehingga ia terpisah dengan rohnya, maka dijawab ALLOH SWT: Demi kemuliaan dan kebesaranKu, saya tidak akan menutupkan jalan taubat dari hambaKu sehingga rohnya berada ditenggoroknya (hampir mati).”

Al-Qasim meriwayatkan dari Abu Umamah Albahili r.a. berkata Nabi Muhammad SAW bersabda: “Malaikat yang dikanan lebih kuasa terhadap malaikat yang dikiri, maka bila seseorang berbuat kebaikan, langsung dicatat olehnya sepuluh hasanat dan apabila berbuat kejahatan lalu akan ditulis oleh malaikat kiri, diperingatkan oleh yang dikanan, tahan dahulu kira-kira enam atau tujuh jam, maka bila ia membaca istighfar (minta ampun) atau dicatat apa-apa, dan jika tidak membaca istighfar, lalau dicatat satu kejahatan (sayyi’at).”

Abul-Laits berkata: “Ini sesuai dengan hadis (Yang berbunyi): “Atta’ibu minzda-dzanbi kaman la dzanba lahu.” (Yang bermaksud): “Orang yang taubat dari dosa bagaikan tidak berdosa.” Dilain riwayat pula berbunyi: “Sesungguhnya seorang hamba jika berbuat dosa, tidak segera dicatat sehingga berbuat dosa yang lain, kemudian jika berbuat dosa lagi, juga tidak ditulis sehingga berbuat dosa yang ketiga, maka jika berkumpul lima dosa, sedang yang lima digantinya lima dosa itu. Maka disitu iblis laknatullah menjerit: Bagaimana saya akan dapat membinasakan anak Adam, sedang saya telah berusaha untuk menjerumuskan lima kali, tiba-tiba dibatalkan dengan satu hasanat, maka hilang semua usahaku itu.”

Shafwan bin Assaal Almuradi r.a. berkata Nabi Muhammad SAW bersabda: “Disebelah barat ada pintu gerbang besar yang dibuat oleh ALLOH berbunyi): “Innahu kaana awwabina ghafura.” (Yang bermaksud): “Sesungguhnya ALLOH mengampuni dosa kemudian bertaubat kemudian berdosa lagi dan bertaubat.

Seorang ahli hikmah berkata: “Sifat orang aarif (yang mengenal ALLOH SWT) ada enam iaitu:

*

Jika ingat kepada ALLOH SWT maka dia berbangga.
*

Jika ingat pada dirinya maka dia merasa rendah.
*

Jika melihat ayat-ayat ALLOH SWT maka dia mengambil iktibar.
*

Jika ingin bermaksiat maka dia menahan diri
*

Jika ingat maafnya ALLOH SWT maka dia gembira
*

dan Jika ingat dosa-dosanya maka minta ampun

Abul-Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Azzuhri r.a. berkata: ” Pada suatu hari Umar masuk kepada Nabi Muhammad SAW sambil menangis. maka ditanya:” Ya Umar, mengapakah kau menangis?.” Jawabnya: “Ya Rasulullah, dimuka pintu ini ada seoarng pemuda telah membakar hatiku sambil menangis.” Nabi Muhammad SAW bersabda: “Ya Umar, masukkan dia kepadaku.” Maka dimasukkan sambil menangis dan ditanya Nabi Muhammad SAW: “Hai pemuda, apakah yang menyebabkan kau menangis?” jawabnya: “Ya Rasulullah, saya menangis kerana dosa-dosaku banyak sedang aku takut kepada Tuhan yang maha perkasa sedang murka kepadaku.” Nabi Muhammad SAW bertanya: “Apakah kau mempersekutukan ALLOH SWT, hai pemuda?” Jawabnya: “Tidak.” Nabi Muhammad sSAW bertanya lagi: “Apakah kau membunuh jiwa tanpa hak?” Jawab pemuda itu: “”Tidak.” Sabda Nabi Muhammad SAW. “Maka ALLOH SWT akan mengampunkan dosamu walaupun sebesar tujuh petala langit dan bumi dan bukit-bukit.” Jawab pemuda itu: “Ya Rasulullah, dosa ku lebih besar dari langit, bumi dan bukit-bukit.” Nabi Muhammad SAW bertanya: “Dosamu lebih dari alkursi?” Jawab pemuda itu: “Dosaku lebih besar.” Nabi Muhammad SAW bertanya lagi: “Dosamu lebih besar atau maafnya ALLOH SWT?” Jawab pemuda itu: “Maafnya ALLOH SWT lebih besar.” Sabda Nabi Muhammad SAW: “Sungguh tidak dapat mengampunkan dosa besar kecuali ALLOH SWT yang maha besar, yang maha maaf dan ampunanNya. Hai pemuda beritakan kepadaku, apakah dosamu itu?” Jawab pemuda itu: ” Jawabnya: “Saya malu dari engkau, ya Rasulullah.” Nabi Muhammad SAW menekan: ” Beritakan kepadaku apakah dosamu itu?.” Jawab pemuda itu: ” Ya Rasulullah, saya tukang gali kubur sejak tujuh tahun lalu dan pada suatu hari saya menggali kubur gadis dari kaum Ansar dan setelah saya telanjangi dari kafannya, saya tinggalkan tetapi tidak jauh bangkit hawa nafsuku, maka saya kembali dan mensetubuhi mayit gadis itu hingga puas lalu saya tinggalkan, belum jauh tiba-tiba gadis itu bangkit dan berkata: “Celaka kau hai pemuda, tidakkah malu engkau dari Tuhan yang akan membalas pada hari pembalasan kemudian, bila tiba masanya tiap orang zalim akan dituntut oleh orang yang dianiaya, kau birkan saya telanjang dan kau hadapkan aku dihadapan ALLOH sebagai orang janabat.” Nabi MuhammadSAW. mendengar keterangan itu segera bangkit bagaikan terdorong dari belakang sambil berkata: “Hai fasik, alangkah layaknya engkau masuk neraka, keluarlah dari sini.” Maka keluarlah pemuda itu bertaubat kepada ALLOH SWT selama empat puluh hari dan pada malam keempat puluh ia melihat kelangit sambil berkata: “Ya Tuhannya Nabi Muhammad, Nabi Adam dan ibu Hawwa, jika Engkau telah mengampunkan aku maka beritahulah kepada Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya, jika tidak maka kirimkan pada aku api dari langit dan bakarlah aku didunia ini, dan selamatkan aku dari siksa akihirat.” Maka turun malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dan sesudah memberi salam ia berkata: “Ya Muhammad, Tuhanmu memberi salam kepadamu.” Jawab Nabi Muhammad SAW. “Dialah Assalam, dan daripadanya salam kepadamu dan kepadaNya segala keselamatan.” Jibril berkata: “ALLOH bertanya, apakah kau menjadikan makhluk?” Jawab Nabi Muhammad SAW, “Bahkan ALLOH yang menjadikan aku dan semua makhluk.” Lalu ditanya: “Apakah kau memberi rezeki kepada mereka?” Nabi Muhammad SAW. menjawab: “Bahkan ALLOH memberi rezeki kepadaku dan mereka.” Kemudian ditanya lagi: “Apakah kau memberi taubat kepada mereka?.” Nabi Muhammad SAW. menjawab: “Bahkan ALLOH memberi taubat kepadaku dan mereka.” Lalu Jibril berkata ALLOH berfirman: ” Maafkanlah hambaKu itu kerana Aku telah memaafkan padanya.” Maka Nabi Muhammad SAW. segera memanggil pemuda itu dan memberitahu padanya bahawa ALLOH SWT telah menerima taubat kepadanya dan memafkannya.”

Abul-Laits berkata: “Seharusnya orang yang berakal memperhatikan kejadian ini dan mengerti bahawa zina dengan yang masih hidup itu lebih besar dosanya daripada zina dengan mayit. Juga harus bertaubat yang betul (sungguh-sungguh) sebagaimana pemuda itu ketika taubatnya benar-benar maka ALLOH SWT memaafkannya.”

Ibn Abbas r.a. ketika menerangkan ayat (Yang berbunyi): “Ya ayyuhal ladzina amanu tubu ilallahi taubatan nashuha.” (Yang bermaksud): “Hai orang yang beriman, taubatlah kamu kepada ALLOH taubat yang nashuh (Sesungguh-sungguhnya).” Iaitu menyesal dalam hati dan istighfar dengan lidah dan niat tidak akan mengulangi lagi selamanya. Ada riwayat bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda: “Istighfar hanya dengan mulut sedang tetap terus berbuat dosa bagaikan mempermainkan Tuhannya.”

Rabi’ah al-Adawiyah berkata: “Istighfarkami ii memerlukan kepada istighfar yang banyak, iaitu istighfar dengan lidah sedang hatinya niat akan mengulangi perbuatan dosanya, maka taubatnya ialah taubat orang yang dusta dan ini tidak bernam taubat sebab syarat taubat ini ada tiga iaitu:

*

Menyesal dalam hati
*

Istighfar dengan lidah
*

dan niat tidak akan mengulangi perbuatan dosa itu lagi.

Jika demikian maka pasti ALLOH mengampunkan baginya walau bagaimana besarnya dosa itu sebab ALLOH SWT itu suka memaafkan pada hambaNya.

Pernah terjadi pada suatu masa dahulu raja Bani Israil diberitahu bahawa ada seorang ahli ibadah yang taat, maka raja itu tertarik sehingga ia memanggil orang ibadat itu dan diminta supaya suka menjadi sahabat raja dan sering datang keistana. Maka oleh orang ibadat itu menjawab: “Tawaran tuan raja itu baik tetapi bagaimana andaikan pada suatu hari saya bermain-main dengan babu raja, bagaimana tuan raja akan berbuat terhadap aku?” Tiba-tiba raja itu menjadi marah dan berkata: “Hai pelacur, kau berani berbuat itu didepabku?” Lalu ahli ibadat itu berkata: “Saya telah mempunyai Tuhan yang sangat pemurah, andaikan saya berbuat tujuh puluh kali dosa, nescaya tidak murka dan tidak mengusir aku bahkan tidak dikurangi rezekiku, maka bagaimana saya akan meninggalkan pintu Tuhan dan pindah pada orang sudah marah kepadaku sebelum aku bersalah, maka bagaimana kalau benar0benar engkau melihat aku telah berbuat salah (dosa) itu.” Kemudian dia keluar dari istana raja itu.

Abul-Laits berkata: “Dosa ada dua macam iaitu dosa antara kamu dengan Allah s.w.t. dan dosa antara kamu dengan semua manusia. Adapun antara kamu dengan Allah s.w.t. maka syarat taubatnya ada tiga iaitu:

*

Menyesal dalam hati
*

Istighfar dengan lidah
*

dan niat tidak akan mengulangi perbuatan dosa itu lagi.

Maka siapa yang melakukan tiga syarat ini, tidak bangun dari tempatnya melainkan sudah diampunkan oleh ALLOH SWT kecuali jika ia meninggalkan salah satu fardhu yang diwajibkan oleh ALLOH SWT. maka tidak berguna taubatnya selama belum menyelesaikan kewajipan terhadap dirinya itu, lalu menyesal dan istghifar. Adapun dosa yang terjadi antaramu dengan sesama manusia maka selama mereka belum menghalalkan, maka tidak berguna bagimu taubat.”

Abubakar Alwasithi berkata: “Sabar tidak keburuan dalam segala perbuatan itu baik kecuali dalam tiga macam iaitu:

*

Ketika tiba waktu sembahyang maka harus segera dilaksanakan
*

Ketika kematian harus segera diselesaikan dan dikuburkan secepat mingkin dan
*

Ketika akan taubat dari dosa maka jangan ditunda

Seorang Hakiem berkata: “Taubat seorang akan ternyata dalam empat macam iaitu:

*

Jika telah dapat mengendalikan lidahnya daripada dusta, ghibah dan kata-kata yang tidak penting baginya
*

Jika sudah tidak ada rasa hasud, dengki, iri hati terhadap semua manusia
*

Jika telah menjauhi teman-teman yang busuk dan
*

Selalu siap menghadapi maut, rajin dalam taat dan selalu istighfar menyesali dosa.

Seorang Hakiem ditanya: “Apakah ada tanda bahawa taubat itu telah diterima?” Jawabnya: “Ya, ada empat tanda iaitu:

*

Putus hubungan dengan kawan-kawan yang tidak baik dan bersahabat dengan orang-orang solihin
*

Menghentikan semua maksiat dan rajin melakukan taat
*

Hilang rasa kesenangan kepada dunia kepada hatinya dan selalu ingat kesusahan akhirat
*

Percaya pada jaminan ALLOH SWT dalam soal rezeki, lalu sibuk mengerjakan perintah ALLOH SWT.

Maka bila terdapat semua sifat itu ia termasuk pada ayat yang berbunyi: “Innallaha yuhibbuttawwabina wa yuhibbul metathahirin. (Yang bermaksud): “Sesungguhnya ALLOH kasih pada orang yang taubat dan kasih pada orang yang suka bersuci.” Kemudian ia berhak dari orang-orang empat macam iaitu:

*

Mereka cinta kepadanya kerana ALLOH telah cinta kepadanya
*

Mereka akan memeliharanya dengan selalu mendoakannya
*

Mereka lupa terhadap dosa-dosanya yang lalu
*

Mereka selalu mendekat dan membantu serta mendekatinya

Dan ALLOH SWT akan memuliakannya dengan empat macam perkara iaitu:

*

Melepaskannya dari dosa sehingga seolah-olah tidak pernah berdosa
*

Dicintai ALLOH SWT.
*

Dipeliharanya dari gangguan syaitan laknatullah
*

Diamankan dari rasa takut sebelum keluar dari dunia

Seperti mana firman ALLOH SWT yang berbunyi: “Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu, waabsyiru bil jannatillati kuntum tu’adun.” (Yang bermaksud): “Akan turun kepada mereka malaikat yang memberitahu supaya jangan takut dan jangan susah dan sambutlah khabar baik kamu akan masuk syurga yang telah dijanjikan untukmu.”

Khalid bin Ma’dan berkata: “JIka orang-orang yang taubat itu telah dimasukkan kesyurga mereka bertanya: “Tidakkah Tuhan berjanji bahawa kami akan melewati neraka sebelum masuk syurga?” Maka dijawab: “Ketika kamu melaluinya ia sedang padam.”

Abul-Laits berkata: “Seorang mukmin tidak sengaja berbuat dosa sebab ALLOH SWT berfirman (Yang berbunyi): “Wa karraha ilaikumul kufra walfusuqa wal ishyan.” (yang bermaksud): “Ddan ALLOH membencikan kepadamu kekafiran, kefasikan dan maksiat.” Kerana itu seorang mikmin tidak mungkin sengaja berbuat dosa tetapi boleh terjadi padanya disaat ia lalai, tidak kuat menahan nafsu syahwat yang sedang meluap, kerana itu tidak boleh dicemuhkan, jika ia telah bertaubat.

Ibn Abbas r.a. berkata: “Jika seorang hamba taubat dan diterima oleh ALLOH SWTmaka ALLOH SWT melupakan malaikat yang mencatat amal apa yang telah mereka tulis, juga anggota badannya pun lupa apa yang pernah dilakukan dari dosa, juga ALLOH SWT melupakan bumi dimana ia berbuat dosa diatasnya, supaya ia datang pada hari kiamat dan tiada sesuatupun yang menyaksikan perbuatan yang pernah dilakukan itu.

Abil-Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibn Abbas r.a. berkata: “Nabi Muhammad SAW menceritakan bab pintu taubat, lalu ditanya oleh Umar bin Alkhoththob: “Apakah pintu taubat itu, ya Rasulullah?” Jawab Nabi Muhammad SAW: “Pintu taubat itu dihujung barat, mempunyai dua daun pintu dari emas bertaburkan mutiara dan yaqut, antara kedua tiang pintu itu sejauh perjalanan empat puluh tahun bagi orang yang berkenderaan kencang (cepat) dan pintu itu tetap terbuka sejak dijadikan ALLOH hingga malam yang akan terbit matahari pada paginya, dan tiada seorang hamba yang taubat benar-benar melainkan masuk taubatnya dari pintu itu. Mua’dz bin Jabal r.a. bertanya: “Ya Rasulullah, apakah taubat nashuh itu?” Jawab Rasulullah: “Ialah menyesal atas perbuatan dosanya dan niat tidak akan mengulangi lagi, kemudian minta mapun kepada ALLOH SWT. Kemudian matahari dan bulan terbenam dipintu itu, lalu tertutup kedua daun pintu itu bagaikan tidak ada retaknya, maka ketika itu tidak lagi diterima taubat dan tidak diterima amal yang baru sesudah tertutup pintu itu, dan semua orang menurut keadaannya sebelum itu, jika ia baik maka dilanjutkan kebaikannya, sebagaimana firman ALLOH SWT(Yang berbunyi):Yauma ya’ti ba’dhu aayati robbika la yanfa’u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khoiro. (Yang bermaksud): “Pada saat tibanya sebahagian ayat-ayat Tuhanmu, maka tidak berguna bagi seseorang iman yang baru, bila tidak beriman sejak sebelumnya, atau telah berbuat dimasa imannya dahulu kebaikan.”

Abdullah bin Mas’ud r.a. berkata: “Taubat nashuh itu ialah sesudah taubat tidak mengulangi lagi, dan pintu taubat itu yeyap terbuka dan diterima dari siapapun kecuali tiga iaitu:

*

iblis laknatullah iaitu induk semua kekafiran
*

Qabil iaitu induk dari semua yang sial dan celaka dan
*

orang yang membunuh nabi

Semua keterangan ini menganjurkan supaya bertaubat dan siapa yang bertaubat akan diterima taubatnya sebagaimana firman ALLOH SWT (Yang berbunyi): “Wa tubu ilallahi jami’a ayyuhal mu’minun la’allakum tuflihun.” (Yang bermaksud): “Dan taubatlah kamu semua hai orang-orang mukminun supaya kamu bahagia. Selamat dari siksaNya dan mencapai rahmatNya.” Sesungguhnya taubat itu pembuka dari segala kebaikan dan menyebabkan keselamatnnya dan kebahagiaan tiap mukmin. ALLOH SWT berfirman (Yang berbunyi): “Ya ayyuhal ladzina amanu tubu ilallahi taubatan nashuha, asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum, wa yud khilkum jannatin tajri min tahtihal anharu.” (Yang bermaksud): “Hai orang-orang yang beriman, taubatlah kamu dengan sungguh-sungguh kepada ALLOH, semoga Tuhan menghapuskan dosa-dosamu dan memasukkan kamu kesyurga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai.” (Surah: Attahrim: ayat 8)

Dan ayat yang lain pula berbunyi: “Walladzina idza fa’alu fa hisyatan au dholamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, waman yaghfirudz dzunuba illallahu, walam yashirru ala ma fa’alu wahum ya’lamun.” (Yang bermaksud): “Dan mereka yang bila berbuat dosa besar yang keji atau aniaya pada dirinya (berbuat dosa kecil), lalu ingat kepada ALLOH dan minta ampun untuk dosanya, kerana tidak ada yang mengampunkan dosa kecuali ALLOH dan tidak tetap selalu berbuat dosa, sedang mereka mengetahui akan dosa maksiat.” (Surah Al-Imran ayat 135)

Apabila Nabi Muhammad SAW beristighfar dan taubat tiap hari seratus kali, padahal telah diampuni oleh ALLOH SWT. semua dosanya yang lalu dan yang akan datang, maka bagaimana kita yang belum mengetahui apakah diampunkan atau tidak? Apakah tidak selayaknya taubat tiap waktu dan tidak berhenti-henti membaca istighfar.

Ibn Abbas r.a. ketika mentafsirkan ayat yang berbunyi: “Bal yuridul insanu liyafjura amamah.” (Yang bermaksud): “Bahkan manusia itu mengutamakan dosanya dari menunda-nunda taubatnya.” Ia selalu berkata: “Kelak akan taubat sehingga tibalah maut dalam keadaan yang sejelek-jeleknya ia mati.”

Juwaibir meriwayatkan dari Adhdhahhak dari Ibn Abbas r.a. berkata Nabi Muhammad SAW bersabda: ” Pasti akan binasa orang yang menunda-nunda (Yang selalu berkata kelak saya akan taubat).”

Maka seharusnya tiap manusia taubat pada tiap waktu sehingga bila tiba maut ia sudah taubat, sedang ALLOH SWT telah berjanji dalam ayatNya yang berbunyi: “Wahuwalladzi yaqbaluttaubata anibadihi waya’fu anissayyi’at.” (Yang bermaksud): “Dialah ALLOH yang menerima taubat hambaNya dan memaafkan segala kesalahan (kejahatan) Yakni asalkan bertaubat dan minta ampun, maka ALLOH akan mengampunkan.

Abdullah bin Mas’uud r.a. berkata: “Siapa yang membaca (ayat yang berbunyi): “Astaghfirullahal adhiem alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atu bu ilaihi.” (Yang bermaksud) Saya mohon ampun kepada ALLOH yang maha agung, yang tiada Tuhan kecuali Dia, yang hidup berdiri sendiri mengatur makhlukNya dan bertaubat kepadaNya.” sebanyak tiga kali maka akan diampunkan semua dosa-dosanya meskipun sebanyak buih dilaut.

Ayyub meriwayatkan dari Abu Qabilah berkata: “Ketika ALLOH SWT. mengutuk iblis laknatullah maka ia minta ditunda, maka ALLOH SWT meluluskan permintaannya, maka iblis laknatullah berkata: “Demi kemuliaanMu, aku tidak akan keluar dari dada hambaMu sehingga keluar rohnya. Dijawab ALLOH SWT: “Demi kemuliaan dan kebesaranKu, tidak akan aku tutup pintu taubat pada hambaKu sehingga keluar rohnya.” Maka perhatikan bagaimana kasih rahmat AlLLOH SWT pada hambaNya, tetapi menamakan mereka orang-orang mukminin sesudah mereka berdosa sebagaimana ayat 31, surah Annur (Yang berbunyi): “Wa tubu ilallahi jami’a ayyuhal mukminun la’allakum tuflihun.” (Yang bermaksud): “Dan taubatlah kamu semua kembali kepada ALLOH, hai orang-orang muminin supaya kamu untung selamat dan bahagia.”

Dan ALLOH SWT menyatakan kasih kepada orang yang bertaubat didalam ayat yang berbunyi: “Innal-laha yubih buttawwabina wayuhibbul mutathohhirin.” (Yang bermaksud): “Sesungguhnya ALLOH kasih sayang kepada orang yang taubat dan suka pada orang yang bersuci.”

Rasulullah SAW bersabda (Yang berbunyi): “Atta’ibu minadzdzanbi kaman ladzanba lahu.” (yang bermaksud): “Orang yang taubat dari dosa itu bagaikan orang yang tidak berdosa.”

Mujahit ketika menerangkan ayat yang berbunyi: “Innamattaubatu alallahi lilladzina ya’malunassu’a bijahalatin tsumma jatubuna min karib.” (Yang bermaksud): “Sesungguhnya taubat itu terhadap mereka yang berbuat dosa dengan kebodohan kemudian bertaubat tidak lama.” (surah Annisa ayat 17) Mujahid berkata: “Asalkan belum mati, maka ia bererti segera dan tidak lama.”

Bagi ummat Rasulullah SAW dimudahkan dengan ayat yang berbunyi: “Waman ya’mal su’an au yadh nafsahu tsumma yastagh firillaha yajidil-laha ghafura rahiema.” (Yang bermaksud): “Dan siapa yang berbuat dosa atau kesalahan bagi dirinya, kemudian minta ampun kepada ALLOH, tentu ia mendapatkan ALLOH SWT maha pengampun lagi penyayang.”

Kerana itu maka tiap muslim harus bertaubat kepada ALLOH SWT tiap pagi dan petang. Mujahid berkata: “Orang yang tidak bertaubat tiap pagi dan petang maka termasuk orang yang zalim (aniaya) terhadap dirinya sendiri. Sebagaimana wajib juga menjaga sembahyang lima waktu sebab AlLLOH SWT menjadikan sembahyang lima waktu itu sebagai penyuci dosa-dosa kecil yang terjadi sehari-hari dan tidak terasa.”

Alqamah dari Ibnu Mas’ud r.a. berkata: “Seorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata: “Ya Rasulullah, saya tadi bertemu wanita dalam kebun, maka saya peluk dan saya berbuat padanya segala sesuatu hanya tidak saya zina.” Rasulullah SAW diam sejenak kemudian turunlah ayat yang berbunyi: “Wa aqimis sholata tharafayinnahari wa zulafa minallahi, innal hasanati yudz hibnassayyi’at, dzalika dzikra lidzdzakirin.” (Yang bermaksud): “Tegakkan sembahyang pada waktu siang dan malam, sesungguhnya amal kebaikan itu dapat menghapuskan sayyi’at kejahatan (dosa), ini sebagai peringatan bagi orang-orang yang sedar taubat (bagi orang yang akan bertaubat ” Surah Hud ayat 114)

Maka dipanggil oleh Rasulullah SAW dan dibacakan ayat itu padanya, Umar r.a. bertanya: “Ya Rasulullah, apakah khusus buat dia sendiri atau umum buat semua manusia? ” Jawab Rasulullah SAW.: “Bahkan umum buat semua orang.”

Abul-Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Abuhurairah r.a. berkata: “Pada suatu malam sesudah sembahyang bersama Rasulullah SAW saya keluar, tiba-tiba saya bertemu dengan seorang wanita yang kudung berdiri ditengah jalan, lalu ia berkata: “Hai Abuhurairah, saya telah berbuat dosa yang sangat besar, apakah ada jalan untuk taubat?” Saya bertanya: “Apakah dosamu?” Jawabnya: “Saya telah berzina sehingga mendapat anak lalu sayu bunuh anak itu.” Abu Hurairah r.a. berkata: “Celaka kau dan telah membinasakan, demi ALLOH, tiada jalan untuk taubat.” Maka ia menjerit sehingga pingsang, lalu saya tinggalkannya, akan tetapi timbul perasaanku: Saya memberi fatwa padal Rasulullah SAW. masih hidup ditengah-tengah kami, dan pagi harinya saya telah pergi berjumpa dengan Rasulullah SAW. dan berkata: “Ya Rasulullah, semalam saya diminta fatwa dalam hal ini dan saya fatwakan kepadanya begini.” Rasulullah SAW. bersabda: “Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un.” Demi ALLOH hai Abuhurairah, engkaulah yang binasa dan membinasakan, dari manakah engkau hai Abuhurairah?.” Dari ayat: “Walladzina layad’una ma Allahi ilaha akhara wala yaqtulunnafsal lati har-ramallahu illa bilhaqqi wala yaznuna, waman yaf’al dzalika yalqa atsama, yudha’af lahul adzabu yaumal qiyamati wayakhludz fihi muhana, illa man ta ba wa amana wa amila amalan shaliha fa ula’ika yubaddilullahu sayyi’atihim hasanat, wakanallahu ghafura rahima.” (Yang bermaksud): “Dan mereka yang tidak menyeru kepada Tuhan yang lain selain ALLOH dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan ALLOH kecuali dengan hak dan tidak berzina dan siapa yang melakukan semua itu mendapat dosa, bahkan akan dilipat gandakan siksa mereka, dan kekal dalam siksa itu hina dina kecuali orang yang taubat, beriman dan melakukan amal yang soleh, maka untuk mereka ALLOH akan menggantikan semua dosa-dosa mereka dengan kebaikan dan adanya ALLOH maha pengampun lagi pengasih.” (Surah Alfurqan ayat 68-70)

Maka saya segera keluar berjalan dikota Madinah sambil bertanya-tanya: “Siapakah yang dapat menunjukkan aku pada wanita yang tadi malam minta fatwa kepadaku mengenai soal ini dan itu, sehingga anak-anak mengatakan: “Abuhurairah telah.” Sehingga pada malam harinya saya bertemu dengan wanita itu ditempat yang kelmarin itu, maka segera saya terangkan kepadanya apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW bahawa ia dapat bertaubat, maka ia menarik nafas besar kerana ia gembira lalu berkata: “Hai Abu Hurairah, saya mempunyai sebuah kebun dan kini saya sedekahkan untuk orang-orang miskin sebagai penebus dosa saya.” Sesungguhnya seorang hamba jika taubat, maka semua dosa-dosanya yang lalu itu berubah menjadi kebaikan hasanat. Demikian pengertian ayat 70 surah Alfurqan itu.

Ibn Mas’ud r.a. berkata: “Pada hari kiamat jika seorang hamba melihat dalam suratan amalnya pada permulaannya ada maksiat dosa, lalu diakhirnya hasanat kebaikan, lalu diulang dari mulanya, tiba-tiba terlihat semuanya hasanat kebaikan. Demikian pula riwayat Abu Dzar Alghifari r.a. dari Rasulullah SAW serupa dengan ini dan inilah ertinya: “ALLOH mengganti dosa-dosa mereka dengan hasanat.”

Sebenarnya tidak ada dosa yang lebih besar dari kekafiran tetapi ALLOH SWT berfirman (Yang berbunyi): “Qul lilladzina in yantahu yugh far lahum maa qad salafa.” (Yang bermaksud): “Katakanlah kepada orang-orang kafir: Jika kamu menghentikan kekafiran, maka akan diampunkan bagi kamu apa-apa yang telah lalu.”

Alhasan berkata RasulullahSAW bersabda: ” Andaikan seorang itu berbuat dosa sehingga memenuhi apa yang diantara langit dan bumi, kemudian taubat nescaya ALLOH SWT mengampunkannya.”

Abu Yazid Arraqqasyi berkata: “Ketika Abu Hurairah r.a. berkhutbah diatas mimbar RasulullahSAW berkata: “Saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Adam adalah makhluk yang paling mulia disisi ALLOH pada hari kiamat. ALLOH menyatakan alasan udzurnya tiga macam iaitu:

*

Hai Adam, andaikan Aku tidak mengutuk orang-orang yang dusta dan membenci dusta serta mengancam siksa atasnya dan telah menjadi putusanKu akan mengisi penuh neraka jahannam dengan jin dan manusia semuanya, nescaya Aku memberi rahmat kepada turunanmu semua pada hari ini.
*

Hai Adam, sungguh Aku tidak menyiksa turunanmu dengan api neraka kecuali orang yang Aku ketahui bahawa sekiranya Aku kembalikan ia kedunia pasti ia akan kembali kepada kejahatannya dan tidak bertaubat.
*

Hai Adam, Aku jadikan kau sebagai hakim antaraKu dengan anak cucumu, berdirilah kau didekat timbangan, perhatikan apa yang terlihat padamu dari amal, maka siapa yang lebih berat amal kebaikannya meskipun hanya seberat semut, maka ahli syurga, supaya kau ketahui bahawa Aku tidak memasukkan kedalam neraka kecuali orang yang zalim.

Aisyah r.a. berkata Rasulullah SAW bersabda: “Suratan amal itu tiga perkara iaitu

*

Suratan amal yang diampunkan oleh ALLOH SWT
*

Suratan amal yang tidak diampunkan oleh ALLOH SWT
*

Suratan amal yang tidak ditinggalkan sedikitpun daripadanya

Adapun yang tidak diampunkan oleh ALLOH SWT maka syirik mempersekutukan ALLOH . ALLOH SWT. berfirman (Yang berbunyi): “Innahu man yusyrik billahi faqad harrama Allah alaihil janna ta wama’wahunnar.” (Yang bermaksud): “Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan ALLOH maka ALLOH akan mengharamkan padanya syurga dan tempatnya didalam neraka. Adapun yang diampunkan oleh ALLOH maka dosa seseorang terhadap ALLOH antara dia dengan ALLOH. Adapun yang tidak ditinggalkan sedikitpun maka dosa seseorang terhadap sesama manusia maka harus dibalas dan dikembalikan tiap hak kepada yang berhak.”

Pada suatu hari Abdullah bin Mas’ud r.a. berjalan-jalan dikota Kufah, tiba-tiba bertemu dengan orang-orang fasiq sedang berkumpul minum khamar dan ada penyanyinya bernama Zadan. Ia memukul rebana sambil bernyanyi dengan suara yang merdu. Abdullah bin Mmas’ud berkata: “Alangkah merdunya suara itu andaikan digunakan untuk membaca Al-Quran.” dan Abdullah terus berjalan. Tiba-tiba Zadan terdengar apa yang dikatakan oleh Ibn Mas’ud itu lalu ia bertanya kepada orang-orang: “Siapakah orang itu?” Dijawab oleh orang-orang: “Itu Ibn Mas’ud, sahabat Rasulullah SAW.” Lalu ia berkata apakah?” Tanya Zadan. Jawab orang-orang itu: “Ia berkata, alangkah merdu suara itu andaikan digunakan untuk membaca Al-Quran.”

Perkataan itu benar-benar meresap dalam hati Zadan sehingga segera ia berdiri dan membuang rebana yang ada ditangannya lalu lari mengejar Ibn Mas’ud dan mengikat saputangan dilehernya sendiri sambil menangis dihadapan Ibn Mas’ud, maka dipeluk oleh Abdullah bin Mas’ud dan bersama-sama menangis, kemudian Abdullah bin Mas’ud berkata: “Bagaimana saya tidak akan sayang pada orang yang disayangi ALLOH SWT” Lalu ia tetap taubat dan selalu mendekati Abdullah bin mas’ud untuk belajar ilmu Al-Quran sehingga menjadi orang alim yang banyak meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Mas’ud r.a..

Wallahu a’lam.

Tentang Sayyid Istighfar

Saya orangnya sederhana.. Begitu pula dengan pemikiran dan tindakanku, sesederhana diriku. Aku selalu berfikir "biarkanlah sang pedang menebas waktu, sebab aku tak akan berdiri diam untuk dijadikan korban selanjutnya. "Jangan pernah katakan semua yang ada dalam fikiran kita, sebab jika itu terjadi maka kita dengan sendirinya telah merubah takdir kita berjalan semakin cepat". "Berlarilah secara melingkar, maka engkau akan kembali ketempatmu semula berpijak dimana di tempat itu aku selalu berdiri menunggumu dengan kedua sayapku terbuka untuk memelukmu kembali ".. "aku selalu merasa sedang berjalan di atas lengkungan pelangi, memang terlihat tapi saat aku menitinya ,aku selalu terjerembab dan jatuh" "Jika rindu dan cintaku kembali diberi kesempatan untuk menyapamu, maka sambut lah dia walau kedua sayapku yang tajam saat memelukmu membuatmu terluka "..
Pos ini dipublikasikan di Arung Wahyu dan tag . Tandai permalink.

3 Balasan ke Tanbihul Ghafilin (Peringatan bagi yang lupa)

 1. Ping balik: Keterbukaan terhadap Nasehat | Sebuah Perjalanan

 2. Gatot Widayanto berkata:

  Maasya Allah …. Mohon ijin, bagian yang ini saya copas ya:

  Pada suatu hari Abdullah bin Mas’ud r.a. berjalan-jalan dikota Kufah, tiba-tiba bertemu dengan orang-orang fasiq sedang berkumpul minum khamar dan ada penyanyinya bernama Zadan. Ia memukul rebana sambil bernyanyi dengan suara yang merdu. Abdullah bin Mmas’ud berkata: “Alangkah merdunya suara itu andaikan digunakan untuk membaca Al-Quran.” dan Abdullah terus berjalan. Tiba-tiba Zadan terdengar apa yang dikatakan oleh Ibn Mas’ud itu lalu ia bertanya kepada orang-orang: “Siapakah orang itu?” Dijawab oleh orang-orang: “Itu Ibn Mas’ud, sahabat Rasulullah SAW.” Lalu ia berkata apakah?” Tanya Zadan. Jawab orang-orang itu: “Ia berkata, alangkah merdu suara itu andaikan digunakan untuk membaca Al-Quran.”

  Perkataan itu benar-benar meresap dalam hati Zadan sehingga segera ia berdiri dan membuang rebana yang ada ditangannya lalu lari mengejar Ibn Mas’ud dan mengikat saputangan dilehernya sendiri sambil menangis dihadapan Ibn Mas’ud, maka dipeluk oleh Abdullah bin Mas’ud dan bersama-sama menangis, kemudian Abdullah bin Mas’ud berkata: “Bagaimana saya tidak akan sayang pada orang yang disayangi ALLOH SWT” Lalu ia tetap taubat dan selalu mendekati Abdullah bin mas’ud untuk belajar ilmu Al-Quran sehingga menjadi orang alim yang banyak meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Mas’ud r.a.

  Inspiratif!

  Disukai oleh 1 orang

  • Arung Wahyu berkata:

   Silahkan sahabat.. semoga bermanfaat. Tetaplah konsisten dalam menyebar kebenaran. Jika sahabat menemukan kata-kata yg haq dlm tiap tulisan saya itu berasal dari ALLAH dan tanpa meminta izin pun kepada saya silah sahabat copas atau menyebarkannya.
   Adapun jk ada kekurangan dlm tiap penggunaan kalimat itu berasal dari saya, sudilah sahabat mengoreksi. Jazaakallahu khair..

   Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s